ایرانگردی روستای ونایی لرستان

گشت و گذاری کوتاه در استان لرستان – شهرستان فیروز آباد و روستای ونایی

سال های نه چندان نزدیک است که به استان لرستان با دوچرخه سفر کرده ام. این بار نیز به واسطه…