استشکو جهانگردی روسیه

سفر با دوچرخه از مسکو به سنت پترزبورگ – ویبورگ – قسمت چهارم – سفر در طبیعتی بکر

صدای قدم زدن ها که نزدیک تر می شود و نور چراغ هم بیشتر. زیپ چادر را باز می کنم…