جهانگردی روسیه سنت پترزبورگ

سفر با دوچرخه از مسکو به سنت پترزبورگ – ویبورگ – قسمت هفتم – شهر سنت پترزبورگ

صبح پس از دوش گرفتن و صرف صبحانه، حدود ساعت 11 صبح شهر نوگورود را ترک می کنم. مسیرم پس…