اسفراین ایرانگردی خراسان شمالی

دوچرخه سواری از خراسان رضوی به خراسان شمالی – روستای حسن آباد اسفراین – قسمت یازدهم و پایانی

پنجه بر سیم های دو تارش می زند و می نوازد و نوایی سرمی دهد. چنان سرمست و با شور…