ایرانگردی خراسان شمالی روستای اسطرخی شیروان

دوچرخه سواری از خراسان رضوی به خراسان شمالی – روستای اسطرخی – قسمت دهم

صبح زود پس از تهیه تصاویری دیگر از روستای گلیان، مسیرم را به سمت جنوب ادامه می دهم. ابتدا وارد…