آرادان ایرانگردی روستای ده نمک سمنان

سفر با دوچرخه – کاروانسرای «دیرگچین» و «روستای ده نمک» – چرخ اول

سفرنامه حاضر شامل سفر دو هفته ای با دوچرخه به استان های سمنان، مازندران و گلستان است. به علت مفصل…