جهانگردی سونگ سانگ مالزی

سفرنامه سفر با دوچرخه به مالزی – گشتی در طبیعت روستای سونگ سانگ – چرخ سوم

طبق برنامه ساعت شش صبح از خواب بر می خیزم. متوجه می شوم بقیه اعضای خانواده هنوز خواب هستند. از…