جرانتوت جهانگردی مالزی

سفرنامه سفر با دوچرخه به مالزی – مساجد و معابد در راه جرانتوت – چرخ چهارم

حدود شصت درصد از مردمان مالزی مسلمان هستند و هندوها و بودایی ها هم در آنجا زندگی کنند. مسلمانان این…