جهانگردی کوالالیپیس مالزی

سفر با دوچرخه – شهر کوالالیپیس – چرخ پنجم

مسجدی که دیشب در محوطه آن خوابیدم در کنار جاده بود و رفت و آمد زیادی به آن وجود نداشت،…