ایرانگردی خوزستان دزفول

بر کرانه ی رودخانه دز در دزفول

حدود بعد از ظهر است که از شهر شوش به شهر دزفول باز می گردم. در آنجا به واسطه ی…