ایرانگردی بیرجند خراسان جنوبی شهرستان سربیشه

سفر با دوچرخه از خراسان جنوبی به سیستان – شهرستان سربیشه – چرخ دوم

جاده آنقدر کفی و صاف است که همچنان می خواهم رکاب بزنم و بروم. 65 کیلومتر دورتر از بیرجند به…