ایرانگردی بیرجند خراسان جنوبی روستای خوانشرف

سفر با دوچرخه از خراسان جنوبی به سیستان – دیدار با عشایر و روستای خوانشرف – چرخ چهارم

جاده خلوت است و آرام. در سکوت خود و جاده رکاب می زنم و پیش می روم؛ بی فکر و…