ایرانگردی روستای قلعه نو زاهدان سیستان و بلوچستان

سفر با دوچرخه از خراسان جنوبی به سیستان – روستای قلعه نو، شهر سوخته و زاهدان – چرخ پایانی

In last days of my cycling travel, I went to ancient village in zabol that's name was "ghale no". Protecting…