خانه های یکدست در روستاها بسیار دیده می شوند

عدالت عابدینی