یک نوع میوه چینی که به نظر میوه استوایی باشد

عدالت عابدینی