خانه های روستایی که کاملا یک شکل ساخته می شوند.

عدالت عابدینی