تکرار و تناوب در برخی جاده های دیدنی است

عدالت عابدینی