از این رباط ها هم چند تایی در مسیر دیدم که درب هایش ناخودآگاه مرا یاد درب های ماشین سمند می انداخت

عدالت عابدینی