دریاچه به صورت دایره ای از یک طرف به دیگر دیگر متصل است

عدالت عابدینی