کودکی که آماده تصویربرداری مادرش شده است

عدالت عابدینی