آقای مظاهر جوادی – دهیار روستای اصطرخی

عدالت عابدینی